Aktualności

Oferty ŁSSE w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

W Portalu inwestora pojawił się nowy serwis „Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna - tereny” prezentujący położenie ofert objętych statusem ŁSSE.

Oferty można znaleźć za pomocą narzędzia „Wyszukiwanie ofert LSSE” dostępnego z menu Wyszukiwania. Serwis prezentuje 2 grupy terenów: wolne i zainwestowane.

 

Za pomocą narzędzia Identyfikacja można uzyskać dostęp do pełnej informacji o ofertach opublikowanej na stronach Spółki.

 

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz do współpracy w ramach publikacji informacji przestrzennych związanych z regionem łódzkim (mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 

 

Zapraszamy do korzystania z narzędzia Osadzenie mapy dostępnego w Geoportalu Województwa Łódzkiego


Narzędzie pozwala na umieszczenie na własnej stronie internetowej okna z fragmentem mapy pochodzącym z aplikacji mapowej Geoportalu WŁ wraz z markerem (pinezką) i okienkiem informacyjnym z dowolną treścią.

 

W celu wygenerowania kodu html należy posłużyć się narzędziem Osadzenie mapy dostępnym w Geoportalu WŁ z Menu Plik.
Więcej informacji o użyciu narzędzia Osadzenie mapy dostępne jest w krótkiej, przystępnej instrukcji opublikowanej na stronie internetowej www.rsip.lodzkie.pl.
Korzystanie z narzędzia jest bezpłatne.

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz do współpracy w ramach publikacji informacji przestrzennych związanych z regionem łódzkim (mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Nowy portal tematyczny w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

Na podstawie danych pochodzących z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego) został opublikowany w Geoportalu WŁ nowy portal tematyczny „Dotacje”. Na warstwie „Podmioty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach III Osi RPO WŁ 2007-2013” (Wdrażanie III Osi Priorytetowej - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość) prezentowane są informacje o Beneficjentach zawierające m.in. nazwę podmiotu, tytuł projektu oraz wartość dotacji.

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz do współpracy w ramach publikacji informacji przestrzennych związanych z regionem łódzkim.

Aktualizacja warstwy w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

We współpracy z Departamentem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zostały zaktualizowane dane prezentowane w portalu Programy ochrony powietrza.

Aktualizacja objęła informacje na temat programów ochrony powietrza dla strefy łódzkiej:

  • w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10,
  • w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego, a także programów ochrony powietrza.

Aktualizacja wynikała ze zmiany programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz uchwalenia planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz do współpracy w ramach publikacji informacji przestrzennych związanych z regionem łódzkim.

Aktualizacja map topograficznych dla skali 1:10 000 w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

Dla obszaru całego regionu łódzkiego, we wszystkich portalach tematycznych Geoportalu Województwa Łódzkiego zostały zaktualizowane warstwy: Mapa topograficzna 1:10 000 oraz Wybrane obiekty z BDOT. Dane które są prezentowane na tych warstwach pochodzą z najnowszej wersji Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla skali 1:10 000 (BDOT10k).

Ponadto warstwa Mapa topograficzna 1:10 000 została wystawiona za pomocą usługi sieciowej WMTS dostępnej pod adresem: http://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_BDOT10k

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami podłączania zbiorów wystawionych za pomocą usług sieciowych z systemu mi.in. Geoportalu WŁ pod adresem:

http://rsip.lodzkie.pl/index.php/geoportal-wojewodztwa-lodzkiego-juz-dostepny

Zbiory Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1: 10 000 oraz jej opracowania kartograficzne w postaci arkuszy mapy topograficznej można pozyskać z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.