Po Łódzkiem wojaże z Geoportalem w parze – kurs dla Nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli na bezpłatny kurs udoskonalający “Po Łódzkiem wojaże z Geoportalem w parze, czyli jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia edukacyjne z aplikacją mapową Geoportal Województwa Łódzkiego”. Kurs będzie prowadzony metodą blended – learning (pierwsze spotkanie stacjonarne – 5 godzin oraz kolejne 15 godzin w trybie e-learning). Dostępne są 3 terminy spotkań stacjonarnych: 7.03.2016 r., 9.03.2016 r. oraz 11.03.2016 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Realizacja 15 godzin e-learningu jest zaplanowana w okresie 14.03.2016 r. – 12.04.2016 r.

z Geoportalem w parze_2

z Geoportalem w parze

Zapraszamy do uczestnictwa w Regionalnym Forum Eksperckim…

Zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym przez Pheno Horizon we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalnym Forum Eksperckim „Partycypacja społeczna w działaniach planistycznych i strategicznych – utrata kontroli przez władze czy urealnienie działań?”, którego celem jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń związanych z zagadnieniami kształtowania przestrzeni na obszarze województwa łódzkiego.

Forum odbędzie się we wtorek 9 lutego br. w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi.

Zaproszenie kierowane jest do reprezentantów samorządów województwa łódzkiego odpowiedzialnych za rozwój strategiczny i kształtowanie relacji przestrzennych. Gośćmi będą praktycy tematu oraz osoby zaangażowane w procesy planistyczne od strony instytucjonalnej.

Podczas pierwszej edycji podejmiemy próbę rozwiania wątpliwości, jakie wynikają z nowych regulacji prawnych oraz wspólnie zastanowimy się jak i przy użyciu, jakich narzędzi warto pracować, aby efektem była poprawa ładu przestrzennego obszarów naszego województwa.

Eksperci podzielą się swoimi opiniami na temat aktualnego stanu wiedzy dotyczącej wdrażania Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji oraz tzw. Ustawy Krajobrazowej (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu) ze szczególnym naciskiem na procesy konsultacji społecznych oraz użycie narzędzi internetowych i interaktywnych – zgodnie z wymogami ustawowymi.
PROGRAM REGIONALNEGO FORUM EKSPERCKIEGO

Możliwości wykorzystania Geoportalu Województwa Łódzkiego do promocji ofert inwestycyjnych wokół trasy ekspresowej S8 i nie tylko …

W dniu 02 lutego 2016 r. w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34 odbyły się warsztaty eksperckie dla pracowników samorządów w związku z realizacją projektu pn ”Wykorzystanie potencjału drogi ekspresowej S8 dla rozwoju społeczno – gospodarczego województwa łódzkiego”.

W spotkaniu prowadzonym przez przedstawicieli ŁARR S.A. oraz firmy Pheno Horizon uczestniczyli również przedstawiciele Departamentu Geodezji i Kartografii UMWŁ, przez których zostały zaprezentowane możliwości tworzenia i utrzymania w aktualności bazy ofert inwestycyjnych w aplikacji mapowej Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl – Portal inwestora).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o Geoportalu WŁ wykorzystaną podczas warsztatów.

pobierz prezentację cz 1.

pobierz prezentację cz 2.

s8

s8_2s8_1 s8_3

Spotkanie informacyjne nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

W dniach 6-7 listopada 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się spotkanie informacyjne dla kadry zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz jednostek współpracujących na temat podsumowania wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz wpływu programu na rozwój regionu łódzkiego przez pryzmat realizacji projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego.

Na spotkaniu omówiono również problematykę wdrażania RPO WŁ na lata 2014-2020.

Pobierz prezentację

Spotkanie w sprawie baz dla trasy S8

W dniu 29.10.2015 r. w siedzibie Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Departamentu ds. Przedsiębiorczości (Wydział – Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera), Departamentu Geodezji i Kartografii, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego położonych w bliskim sąsiedztwie trasy ekspresowej S8 – pracownicy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Podczas spotkania umówiono możliwości współpracy przy tworzeniu oraz aktualizacji bazy terenów inwestycyjnych, ich publikacji w aplikacji mapowej Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl).

Nowe mapy topograficzne w skali 1:10 000

Informujemy, iż do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączone zostały nowe mapy topograficzne obejmujące następujące obszary miejskie: Łódź, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Sieradz, Zduńską Wolę, Bełchatów, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Łowicz. Mapy udostępniane są w postaci kolorowych wydruków i rastrów.

Aktualny zasięg map z lat 2014 – 2015:

mapy_topo102015

Seminarium SGP – Zmiany w przepisach prawa dotyczące geodezji i kartografii

W dniach 22 – 24 października 2015 r. Zarząd Oddziału w Łodzi Stowarzyszenia Geodetów Polskich zorganizował seminarium poświęcone zmianom w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii. W seminarium udział wzięli przedstawiciele administracji i wykonawstwa geodezyjnego.

seminarium24102015

Podczas seminarium zaprezentowane zostały tematy:
•    Fizyka, metafizyka i modele w geodezji – Profesor Zdzisław Adamczewski
•    Postępowania dyscyplinarne w sprawach odpowiedzialności zawodowej geodetów i kartografów. Mirosław Szelerski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
•    Wykorzystanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach i promocji administracji publicznej. Tadeusz Kośka – Politechnika Łódzka
•    Geodezja w inwestycyjnym procesie budowlanym w aspekcie aktualnych
uwarunkowań prawnych i technicznych. Wiesław Pawłowski – Profesor Politechniki Łódzkiej.
•    Zadania realizowane w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu
Marszałkowskiego w latach 2013 – 2015, na przykładzie Bazy Danych Obiektów
Topograficznych (BDOT10k) i map topograficznych w skali 1:10 000 oraz Bazy
Adresowej Województwa Łódzkiego.
Aleksander Bielicki – Geodeta Województwa Łódzkiego
Andrzej Dziubiński – Naczelnik Wydziału Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Prezentacja do pobrania ->

•    Wykonywanie prac właścicielskich w stosunku do wód i gospodarowanie gruntami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi, związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i cywilno-prawnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Wodne. Joanna Dziubińska – Specjalista w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Łodzi.
•    Doświadczenia Łódzkiego Ośrodka Geodezji:
– w budowaniu baz danych w aspekcie procesów inwestycyjnych,
– w prowadzeniu baz EGiB, GESUT, BDOT500 i BDOSG
na przestrzeni roku od nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jan Schnerch – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Zapraszamy do odwiedzin nowopowstałego Portalu Gospodarowania Ziemią

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko pojętej przestrzeni rolniczej do odwiedzin nowopowstałego Portalu Gospodarowania Ziemią.

Nasz portal stworzony został w oparciu o dane dostarczone przez starostów powiatowych / prezydentów miast – w ramach powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, na podstawie §§ 75 i 76 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Portal Gospodarowania Ziemią pozwala nam dostrzec strukturę użytkowania gruntów w roku 2002 i 2015. Na czterech podwarstwach możemy prześledzić udział procentowy:

 • użytków rolnych,
 • gruntów leśnych,
 • gruntów zabudowanych i zurbanizowanych,
 • guntów pod wodami

w stosunku do powierzchni jednostki ewidencyjnej.

modul_roln1

W dalszym etapie rozbudowy Portalu Gospodarowania Ziemią zostanie zaprezentowana struktura władania gruntami w latach 2002 i 2015. Podwarstwy, będącego w przygotowaniu modułu, pozwolą na prezentację udziału procentowego gruntów, będących własnością:

 • Skarbu Państwa
 • Gmin,
 • Samorządowych osób prawnych,
 • Osób fizycznych,
 • Spółdzielni
 • Kościołów
 • Wspólnot gruntowych,
 • Powiatów,
 • Województw,
 • Spółek prawa handlowego i innych.

W kolejnym etapie rozbudowy modułu rolniczego planujemy stworzyć warstwy dotyczące scaleń gruntów oraz rozbudować warstwy istniejące o kolejne nowe informacje.

Zapraszamy do odwiedzin Portalu Gospodarowania Ziemią.